• Tarsus
    +11°C

Tarsus Tso Bilgi Merkezi


19

 Ağustos 2016 tarihli 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6736 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” da Oda aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Yine aynı kanun ile iş dünyamızı yakından ilgilendiren;
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 30/06/2016 tarihi ve öncesindeki dönemlere, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 
2016 yılına ilişkin olarak 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 motorlu taşıtlar ikinci taksiti hariç),
30/06/2016 tarihinden (bu tarih dahil) Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulma Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen İdari Pazar cezaları,
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun kapsamında takip edilen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları,
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacak beyanı,
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan doğan prim ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 
30/06/2016 tarihine kadar(bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
30/06/2016 tarihine kadar ( bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
İlgi kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitimine katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık taksitlendirmesi yapılacaktır.
Odamızca da memnuniyetle karşılanan düzenlemelerin, iş dünyasına uğurlu olmasını dileriz

Okunma Sayısı: 2848
resim

MENÜ