• Tarsus
    +11°C

Tarsus Tso Bilgi Merkezi


01

 Sayın Üyemiz,

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 Tarihli ve 30078 Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

Yeniden yapılandırmaya konu olan alacaklar gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, gümrük vergisi ve diğer vergiler, vergi cezaları, trafik para cezaları, askerlik ve para seçim cezaları, Sosyal Güvenlik sigorta primleri, topluluk ve işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı SGK idari para cezaları, gecikme cezaları, faiz ve zammı, Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerinin su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacakları ile zam ve faizleri, orman köylüleri ve bu köylülerce kurulmuş olan tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredi alacakları, faiz, gecikme faizi ve zammı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredi alacaklarıi faiz, gecikme faizi ve zammı, TRT kurumunun bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para cezaları, esnaf ve sanatkarların aidat borçları ile odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların TESK’na olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları, faiz, gecikme faizi ve zammı, avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları, faiz, gecikme faizi ve zammı, TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’ne olan aidat borçları ile sigorta eksperleri ile sigorta acenteleri levha aidat borçları, faiz, gecikme faizi ve zammıdır.

5174 sayılı Kanun hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 5684 sayılı Kanununun 26 ncı maddesinin yirmiüçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Kanun, sadece kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin düzenlemeler içermekte olup dönemsel olarak 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergiler veyahut beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı ve faizleri gibi feri alacakları kapsamaktadır. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran mükelleflere Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamıştır. Bu hükümden yararlanmak isteyen mükelleflerin ilgili idareye en geç 30 Haziran 2017 tarihinde başvuruda bulunması ve ilk taksit ödemesini de en geç 31 Temmuz 2017 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nda, doğal afet sebebiyle mücbir sebep hali ilan edilmesi durumunda faizsiz ya da düşük faizli tecil yapabilme hususunda verilen yetki, tüm mücbir sebep hallerinin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa eklenen 48/A maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflere özel şartlarla tecil imkanı sağlanması düzenlenmektedir. Vergiye uyumlu mükelleflerin düzenlenmesinde; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle en az 3 yıl süreyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin olması, son 3 yıla ait vergi beyannamelerinin süresinde verilmiş olması, vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması kriterleri aranmaktadır. Vergiye uyumlu mükellefin vadesi 1 yılı geçmemiş borçlarının; 500 000 TL’ye kadar teminatsız, 500 000 TL’yi aşan kısmının yüzde 25’i için teminatlı olarak taksitlendirilmesi öngörülmektedir.

Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarının maden bölgesi ilan edilebilmesi, maden bölgesinde belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi halinde, ruhsatların bir şirkette birleştirilmesi ve maden rezervi de göz önüne alınarak şirketteki ortaklık paylarının belirlenmesi, birleştirmeye dahil olmayan diğer ruhsatların yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanarak iptal edilmesi, yeterli talebin sağlanamaması durumunda ise yatırım giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanarak tüm ruhsatların iptal edilmesi ve bu sahaların ihaleyle ruhsatlandırılması öngörülmektedir. Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri yönetmek üzere Maden Bölgesi Komisyonu kurulmaktadır.

Üretime geçememiş ön lisans veya lisanslara ilişkin olarak, mevcut üretim veya otoprodüktör ön lisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin iki ay içerisinde başvurmaları halinde ön lisansları, lisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatların iade edilmesi düzenlenmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan kredilere dair geçen yıl yürürlüğe konulan 6736 Sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma süresi de on yıla çıkarılmaktadır

1997 veya daha eski model olan motorlu taşıtların hurdaya çıkarılması suretiyle bedelsiz olarak teslimi halinde, motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezalarının terkin edilmesi; ayrıca, 2005 ve daha eski olup mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtların, motorlu taşıtlar vergilerinin ¼’ünün ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi ve trafik tescil kayıtlarının silinmesi düzenlenmektedir.

 

İlgili Resmi Gazete sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Okunma Sayısı: 1716
resim

MENÜ