• Tarsus
    +11°C

Tarsus Tso Bilgi Merkezi


04

Sayın Üyemiz,

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen D4 yetki belgelerine ilişkin usul ve esasların Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendinin 2 nci alt bendine istinaden Bakanlıklarınca düzenlendiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda ayrıca, D4 Yetki belgesi düzenleme talepleri konusunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde D4 yetki belgesi talebinde bulunan firmaların taşıma faaliyetini yürütmek istedikleri güzergah ve taşıt kapasiteleriyle ilgili yapılacak değerlendirmede;
• Başka taşıma modlarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyor ve yeterli geliyorsa,
• Düzenli yolcu taşımacılığı (B1 veya D1 ile) faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa,
• Toplu taşımacılık faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa, gerekli iznin verilmemesi ile,
• Arz/talep dengesinin bozulup bozulmayacağı,
• Bu taşımaya ihtiyaç olup olmadığı,
• Diğer taşıma türleri için bu faaliyetin olumsuz yönde etki edip etmeyeceği,
• Yıkıcı bir rekabet ortamının oluşup oluşmayacağı,
hususlarının göz önünde bulundurulması suretiyle gerekli değerlendirmenin yapılarak eğer varsa görüşlerinizin Odamıza iletilmesini rica ederiz.

 

 

Okunma Sayısı: 446
resim

MENÜ