20 °c
Tarsus
Sun
Mon
Tue
Wed

Masa Başı Dış Ticaret Araştırması Nasıl Yapılır?

Dış pazar araştırmasında masa başı pazar araştırması ve yerinde alan araştırması olmak üzere birbirini tamamlayan iki yöntem mevcuttur. Çoğu zaman önce masa başı çalışması daha sonra ise yerinde pazar araştırması yapılmaktadır.

Masa başı araştırması iki aşamadan oluşmaktadır.

– Hedef pazarın seçimi

– Hedef pazar potansiyelinin ölçülmesi

Masa başı çalışması ile işletme önce hedef pazarını seçmekte, daha sonrada bu pazarın uygunluğu konusunda bir ön araştırma yapmakta, hedef pazar potansiyelini ölçmektedir.

Masa başı araştırması üç basit yolla gerçekleştirilmektedir:

Dünyadaki olayların günü gününe takibi: Firma, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası pazardaki gelişmeleri ve özel projelerle ilgili haberleri sürekli izlemelidir.

Ticari ve ekonomik istatistiklerin analizi: Ticari istatistikler genelde ürün gruplarına ya da ülkelere göre hazırlanmaktadır. Gerek nüfus, nüfus dağılımı gibi demografik yapıyla ilgili göstergeler gerekse kişi başına milli gelir düzeyi, sektörlere göre üretim miktarı gibi genel ekonomiyle ilgili istatistikler bir firmanın ürünü için potansiyel pazarların belirlenmesinde en önemli göstergelerdir. İnternetteki web sayfaları ve e-mail ile elde edeceğiniz bilgiler elektronik ortamda sağlayacağınız verilerdir. Elektronik ortamda ve basılı yayınlara; İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, İhracatı geliştirme kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, dış ticaret müşavirlikleri, kütüphaneler ve diğer kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Masa başı araştırmasına yönelik kaynaklar çok önemli bilgiler içermekle birlikte bazı eksiklikleri olacağı da unutulmamalıdır. Bazı ülkeler için yıllara ilişkin istatistiki bilgiler en az 2 yıl önceye aittir ve hizmet sektörü için bilgi çoğu kez mevcut değildir. Nüfus ve nüfusun dağılımı, kişi başına gelir düzeyi gibi demografik yapı ve genel ekonomiyle ilgili pek çok ticari istatistik ücretsizdir. Ancak özel raporlar ve çalışmalar için 100 dolar ile 1000 dolar arasında değişen bir maliyetin ödenmesi gerekebilir.

Uzmanların görüşlerinin alınması: Uzman görüşlerini öğrenmek için çeşitli yollar vardır:

– İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerindeki uzmanlarla görüşme,

– Ticaret ve sanayi odalarındaki uzmanlarla görüşme,

– Seminerler, fikir üretme toplantıları (workshop) ve uluslararası ticari faaliyetlere katılma,

– Uluslararası ticaret ve pazarlama danışmanlarından yararlanma,

– Benzeri ürünleri ihraç eden başarılı ihracatçılarla görüşme,

Masa başı araştırması araştırmacının hedef pazara daha hazırlıklı ve donanımlı gitmesini sağlayarak, bu bilgileri araştırmakla pazarda zaman kaybetmesini önleyecektir.

Masa Başı Araştırmasının Aşamaları Nelerdir?

– Amaç

– Ürünün Sınıflandırılması

– Bilgi Kaynaklarının Tespiti

– Verilerin Sınıflandırılması

– Veri Bankasını Oluşturma

Amaç: Hedef bir ülkenin ve bu ülkedeki potansiyel müşterilerin belirlenmesidir. Pazar araştırması ile firma hedef pazarlarla ilgili stratejisine karar verecek ve bu pazarlarda uygulanacak pazarlama karmasını belirleyebilecektir.

Ürünün Sınıflandırılması: Etkili ve bilinçli bir pazar araştırmasına başlamanın ilk adımı ürettiğiniz ya da üreteceğiniz ürünün uluslararası literatürde bilinen şekliyle sınıflandırılmasının yapılmasıdır.

Ticari istatistiklerin birçoğu kaynaklarda ürün sınıflandırması ile yer alırlar. Bu kaynaklar sizlere ürününüz için uygun ülke ve pazarları bulmanızda yardımcı olacaktır.

Ürününüzü sınıflandırıp dünya ve Türkiye ticareti ile ilgili verileri elde ettiğinizde ürününüzün ve/veya sektörünüzün tüm dünyadaki ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgi Kaynaklarının Tespiti:

Pazar potansiyelinin ölçülmesi ve pazarın değerlendirilmesi için yapacağımız araştırmada yararlanacağımız bilgi kaynakları da çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bilgi kaynakları, dış pazarlarda gerçekleştirilecek pazar araştırması sırasında kişi veya kuruluşların kendi özel gayretleri ile topladıkları orijinal bilgilerin kaynakları olabileceği gibi yurtdışındaki müşterilerle yapılan yazışmalar, proforma faturalar gibi firmanın kendi bünyesinde yer alan bilgilerden, yurtdışındaki araştırma kurumlarından, ulusal ve uluslararası örgütlerden ücretli veya ücretsiz olarak sağlanabilen rapor, etüt ve araştırmalar gibi hazır veriler olabilir.

Bilgi kaynaklarımız firma içi kaynaklar, Türkiye’deki Kuruluşlar yada Uluslararası Kuruluşlardan elde edilen bilgiler şeklinde de sınıflandırılabilir.

İnternet günümüzde özellikle güncel ticari bilgi için büyük bir kaynaktır. Aşağıda bahsedilen yurtiçindeki ve uluslararası kuruluşların web sayfalarından ticari bilgi elde edilebilir. Örneğin; Ekonomi Bakanlığının  web sayfasında (www.ekonomi.gov.tr) Türkiye İhracatçılar Rehberi bulunmaktadır. Bu rehber sayesinde Türkiye’de hangi firmanın hangi ürünü nereye ihraç ettiği bilgisini elde edebilirsiniz. Bu sayede rakiplerinizin ürünlerini nereye ihraç ettikleri konusunda bilgi sahibi olur ve siz de aynı pazara ürünlerinizi ihraç etme şansını elde edebilirsiniz.

İşletmede pazarlama bölümünün satış raporları, müşteri listeleri, satış kayıtları, satıcılarla olan yazışmalar, bayi yazışmaları vardır. Müşteri hizmetleri bölümü müşterilerden gelen övgü ve şikâyetleri öğrenmektedir. Muhasebe bölümü ise düzenli olarak satış siparişleri, mal sevkiyatı, stok ve tutundurma maliyeti gibi konularda bilgi toplamaktadır.

Düzenli bir pazarlamacı her araştırma için topladığı bilgileri ileride tekrar kullanabilecek şekilde özenle arşivlemelidir. Dosya ve kartlarda saklanabilecek dokümanları arasında geçmişteki araştırma projelerinden elde edilmiş bilgilere ek olarak gazete ve dergilerden derlenmiş haberler ve firmasına gelen diğer yayınlardan alınmış ilgili yazılar bulunur.

Her ülkede ticareti geliştirmeye yönelik çalışan devlet kurumları vardır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eximbank, gibi kamu kuruluşlarından ticaret ve ekonomi ile ilgili istatistikleri, ihracat rehberlerini ülke ve ürün profillerini, sektör raporlarını elde edebilirsiniz. Bu bilgilere kuruluşların web sayfalarından da ulaşmanız mümkün olacaktır.

Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili veriler armonize sistem numarasına göre 2-12’li bazda , Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri kayıtlarında mevcut olup, bu veriler ilgili kurumlardan temin edilebilir.

Ihracat, ithalat ve dünya ticaretine ilişkin sayısal bilgi edinilebilecek diğer kaynaklar ise başta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr), Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müşavirlikleri (www.musavirlikler.gov.tr), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, KOSGEB (www.kosgeb.gov.tr), Hazine Müsteşarlığı (www.hazine.gov.tr), Dış İşleri Bakanlığı (www.mfa.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr), Ulaştırma Bakanlığı (www.ubak.gov.tr), Merkez Bankası (www.tcmb.gov.tr), Türk Eximbank (www.eximbank.gov.tr), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) (www.tika.gov.tr), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) dır. Bunlar dışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (www.tobb.org.tr) Ticaret Odaları (www.ito.org.tr, www.izto.org.tr vd.) gibi meslek kuruluşlarından da bol miktarda bilgi sağlanabilir. Bu kuruluşlar başvuranlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri de sunmakta, dış ticaretin geliştirilmesi için çeşitli projeler geliştirmektedirler. Yukarıda adresleri verilen web sitelerinden; Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların web sitelerine de ulaşılabilmektedir.

İhracat düşünülen ülkenin Türkiye’deki ticaret ataşeliği, konsolosluğu veya elçiliğinden o ülkeyle ilgili dış ticaret istatistikleri, gümrük mevzuatı ve ülkenin ticaret ve sanayisi ile ilgili bilgiler de elde edilebilir.

Ticaret Müşavirlikleri de bulundukları ülkedeki pazara ilişkin çeşitli bilgileri, talep edildiğinde ihracatçılara sağlamaktadır. Ayrıca www.musavirlikler.gov.tr web adresinde, birçok Ticaret Müşavirliğinin web sayfaları yer almakta, bu sayfalar aracılığıyla ilgili ülkenin mevzuatı, iş ve yatırım yöntemleri, müşavirlik raporları gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Ticaret müşavirliklerinin adreslerine www.musavirlikler.gov.tr  web sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Uluslararası kuruluşların yayınları çok zengin bir bilgi hazinesi oluşturmaktadır. Bu tür kaynakların başlıcaları şunlardır:

Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yayımlanan “Birleşmiş Milletler İstatistik Yıllığı” (The United Nations Statistical Yearbook).

Uluslararası Para Fonu IMF’nin aylık “Uluslararası Finansal İstatistikleri” (International Financial Statistics)

ITC-International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) Merkezi Cenevre’de bulunan bu kuruluştan ülkelerin sektörlere göre toplam ticaret istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Bu sayede hangi ülkenin hangi sektörlerde dünya ticaretindeki sıralamasının ne olduğunu öğrenmeniz mümkün olacaktır.

WTO-World Trade Organisation (Dünya Ticaret Örgütü)

Dünya Ticaret Örgütünden dünya ticareti ile ilgili güncel bilgileri ve sektörlerle ilgili dünyadaki genel eğilimler konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Dünyadaki İhracatçı Birlikleri Benzeri Kuruluşlar (Dış Ticareti Geliştime ve Destek Kuruluşları)

Çoğu ülkenin dış ticareti geliştirme kuruluşundan o ülke ile ilgili ekonomi ve ticaret bilgilerini öğrenebilirsiniz. Örneğin İngiltere’de faaliyet gösteren Trade Partners (www.tradepartners.gov.uk) isimli kuruluş dünyadaki birçok ülkede belirli sektörler hakkında raporlar yayınlamaktadır.

Dünya Bankası’nın “Yıllık Raporları”nda çeşitli ülkeler ve ülke grupları için hazırlanmış özel raporlar yanında, sanayileşme dereceleri ve gelir düzeylerine göre gruplanmış 124 ülke için toplam nüfus, kişi başına düşen gelir, yıllık enflasyon oranı, sektörler itibari ile üretim değerleri, ithalat-ihracat kıymetleri gibi bilgiler edinilebilir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin çeşitli yayınlarında, özellikle üye ülkelerle ilgili önemli ekonomik göstergeler içeren genel istatistiklerde (General Statistics) ihracatçılar için çok faydalı bilgiler bulunabilir.

Sektör, Ülke, Firma Kaynakları, Uluslararası Dış Ticaret Verileri ve Pazar Araştırması ile İlgili Web Siteleri Hangileridir?

İhracatçı Birlikleri Sektör ve Ülke Raporları

İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan, ihraç sektörlerinin veya ürünlerin Türkiye’deki mevcut durumu, üretim yapısı ve dış ticareti ile bunlara ilişkin istatistikler ve dünya ticareti hakkında bilgilerin yer aldığı sektör ve ülke  raporlarına erişim için. Tıklayınız.

SEKTÖR RAPORLARI

 (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Sektör Araştırmaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.tcp.gov.tr/english/sectors/index.cfm (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu İngilizce Sektör Araştırmaları)

 1. (Ülke İsmi Girildikten Sonra Müşavirlik Raporları, Sektör Raporları Bölümü)

http://www.iso.org.tr/yayinlarimiz/  (İstanbul Sanayi Odası Sektör Raporları)

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php (İstanbul Ticaret Odası)

http://www.izto.org.tr/e-oda/ar-ge-bulten/onceki-raporlarimiz  (zmir Ticaret Odası Raporları)

http://www.kobi.org.tr/index.php/bilgibankasi/sektoer-raporlar  (TOBB- Kobi Bilgi Sitesi)

http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorRaporlari.html  (TOBB Sektör Raporları)

http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari–  (MUSİAD Sektör Raporları)

http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=pZ+LivBm9kHA/os13uU+bA==-H7deC+LxBI8=  (Rekabet Kurumu Sektör Raporları)

http://www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/raporlar/ (TÜSİAD Raporlar)

http://www.tigem.gov.tr/pages/sektorel-degerlendirme-raporlari.aspx  (TİGEM Sektör Raporları)

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/sektor-raporu.aspx  (Deniz Ticaretb Odası Sektör Raporları)

http://www.tskb.com.tr/kredilendirme_proje_finansman/detail.aspx?SectionID=cNbXL9nZ7otCgd4yiTywkw%3d%3d&ContentId=LwAoJisp6iOp0LanFkK4UA%3d%3d  (TSKB Sektör Raporları)

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm  (İhracatçı Birlikleri Tanıtım Grupları-Sektör Raporları İçin Tıklayınız.)

Buy From TurkeyDesignforexportDesignTurkey 
Health in TurkeyInvest in TurkeyReach İMMİBTurkey is Ready
TurqualityTurkish CeramicsTurkish CosmeticsTurkish Giftware
Turkish KitchenwareTurkish Packaging IndustryTurkish SteelTurkish Stones

ÜLKE RAPORLARI

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm   (Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu Ülke Masaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.musavirlikler.gov.tr/  Ülke İsmi Seçildikten Sonra, Müşavirlik Raporları, Yıllık Raporlar Bölümü

İkili Ticari İlişkiler

Avrupa
Asya-Pasifik
Avrasya
Ortadoğu – Kuzey Afrika
Sahra Altı Afrika
Amerika

Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler

Türkiye-AB
Türkiye-STA
Türkiye-EİT
Türkiye-D8
Türkiye-KEİ
Türkiye-İKÖ
Türkiye-İSEDAK

Çok Taraflı Ticari İlişkiler

Türkiye-DTÖ
Türkiye-OECD

http://www.tika.gov.tr/yayinlar/tanitim-brosuru/27 (TİKA Ülke Raporları)

http://www.ito.org.tr/Dokuman/Ulke/

http://kutuphane.ito.org.tr/yordambt/yordam.php — (İTO Ülke Raporları)

http://www.ydy.gov.tr/ulkeler.cfm  (Ekonomi Bakanlığı Yurtdışına Yatırım Web Sitesi-Ülke Rehberleri)

http://www.kso.org.tr/sayfa/tr/ulke-raporlari-  (Konya Sanayi Odası Ülke Raporları)

http://www.kalkinma.com.tr/ulke-raporlari.aspx  (Kalkınma Bankası Ülke Raporları)

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Yayinlar.aspx?ref=2  (KOSGEB Ülke Raporları)

http://www.turkmakinesanayi.com/kutuphane/ulke-raporlari    (Türk Makine Sanayi Sektör Platformu Ülke Raporları)

TÜRK FİRMA KAYNAKLARI

http://rehbertr.ekonomi.gov.tr/rehberTR/loginDevam (Türkiye İhracatçılar Rehberi)

http://www.tcp.gov.tr/indexe.cfm (İhracat Bilgi Platformu Firma kaynakları).)

Buy From TurkeyDesignforexportDesignTurkey 
Health in TurkeyInvest in TurkeyReach İMMİBTurkey is Ready
TurqualityTurkish CeramicsTurkish CosmeticsTurkish Giftware
Turkish KitchenwareTurkish Packaging IndustryTurkish SteelTurkish Stones

http://sanayi.tobb.org.tr/

(TOBB Sanayi Veri Tabanı Üyelik Gerekmektedir.)

http://www.oaib.org.tr/Sektorel-Kurum-ve-Kuruluslar  (Sektörel  Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyonlar)

 1. (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)
 2.   (Üyelik Gerekmemektedir.)

 YURT DIŞI FİRMA KAYNAKLARI

 1. (Ülke Girildikten Sonra Sağ Tarafta Ülke Firma Kaynakları Bölümü)
 2. (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)
 3.   (Üyelik Gerekmemektedir.)

 ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VERİLERİ

http://www.intracen.org/tradstat/ (ITC International Trade Statistics)

UNSTATS:  http://comtrade.un.org/db/ (Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri)

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm (AB-Üçüncü Ülkeler Ticaret İstatistikleri)

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=EN (AB Ticaret İstatistikleri)

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html ((ABD Ticaret İstatistikleri)

EN ÖNEMLİ E-TİCARET SİTELERİ

 
 www.alibaba.com
 www.archiexpo.com
 www.army-technology.com
 www.bncnetwork.net
 www.bysharing.com
 www.chemorbis.com
 www.directindustry.com
 www.dothealth.com
 www.ec21.com
 www.environmental-expert.com
 www.europages.com
 www.europeansourcing.com
 www.exportaworld.com
 www.exportpages.com
 www.fibre2fashion.com
 www.fordaq.com
 www.frappr.us
 www.globalsources.com
 www.kompass.com
 www.medicalexpo.com
 www.mfg.com
 www.nauticexpo.com
 www.panjiva.com
 www.power-technology.com
 www.psi-network.de
 www.steelorbis.com
 www.stonecontact.com
 www.tecdoc.de
 www.tradeatlas.com
 www.tradekey.com
 www.tuningtr.net
 www.turkishbusinessplatform.cm
 www.turkishexporter.net
 www.alibaba.com www.globalsources.com www.steelorbis.com
 www.archiexpo.com www.icomtrader.com www.stonecontact.com
 www.bncnetwork.net www.infomine.com www.tecdoc.de
 www.chemorbis.com www.kompass.com www.techpilot.net
 www.directindustry.com www.lubricants1.com www.tradeatlas.com
 www.dothealth.com www.mesteel.com www.tradeboss.com
 www.environmental-expert.com www.mfg.com www.turkishexporter.net
 www.europages.com www.nauticexpo.com www.webpackaging.com
 www.fibre2fashion.com www.psi-network.de 
 www.fordaq.com www.recycle.net 

Dünyadaki En Önemli B2B Siteleri :

Dijital teknolojinin evrimi dünya genelinde ticaret algısını ve iş yapış şekillerini ciddi anlamda değiştirmiştir. Global pazarda ürün ve hizmet arzının giderek artmasıyla rekabet de hızla artmaktadır. Busines-to-business modelinde geleneksel yöntemlerin maliyetlere direkt etkisi olması bu alanda ciddi bir ihtiyaç doğurdu ve ihtiyaç da beraberinde yeni girişimleri getirdi: Online B2B siteleri. Bu platformların ve teknolojinin bize uluslararası ticarette sağladığı bazı avantajlar şunlardır;

 • Hızlı ve güvenli iletişim.
 • Daha fazla sayıda teklif veya talep toplayarak daha rekabetçi şartlarda ticaret yapmak.
 • Perakende ya da toptan olmak üzere iş hacmine göre ödeme çeşitliliği (e-ticaret).
 • Kolay fiyat ve lojistik maliyetleri karşılaştırması

Peki hangi B2B platformlarını kullanabiliriz? İşte en çok tercih edilen B2B siteleri. hracat yapan şirketler ( özellikle de KOBİ’ler )açısından dijital pazarlama stratejisinin çok önemli bir parçası B2B (Business to Business) siteler, platformalar ve B2B firma dizinleridir.En iyi 50 B2B sitesi yazımızı 2020 yılı için güncel durumu içerecek şekilde hazırladık.

B2B sitelerde oluşturacağınız şirket profil ve ürün sayfaları ile şunları elde edebilirsiniz:

 • O sitelerden kendi web sitenize kaliteli ziyaretçi trafiği. ( Bu genelde çok düşük olacaktır ancak belli bir kalitenin üzerinde olma ihtimali yüksek)
 • İyi hazırlanmış İngilizce bir profil ve yine üzerinde iyi çalışılmış, optimize edilmiş ürün sayfaları, kataloglar ile talep alma ( Lead Generation) (Her B2B site farklı imkanlar sağlayabilir)
 • Kaliteli bazı sektörel B2B firma dizinlerinden alınacak Backlink’ler (Sitenize o sitelerden gelen bağlantılar) SEO çalışmalarınızda fayda sağlayabilir. Otorite ve güvenilirliğiniz Google gözünde iyileşebilir.
 • Marka ve şirket bilinirliğinizin artmasına katkı sağlanır.

1. Alibaba.com

alibaba hem en eski B2B pazaryeri platformalarından biri, hem de ziyaretçi trafiği, üye sayısı gibi kritelerde Dünya’nın en büyüğü. Çok fazla ihracatçı üye şirkete sahip olması, ve özellikle Çin’li ihracatçıların çoğunlukla listelelemelerde daha ön planda olması gibi temel nedenlerden dolayı alibaba’dan eskiden olduğu kadar fayda sağlamak çok zor. Bu kadar büyük olması tabii ki sahte, spam ve dolandırıcılık amaçlı taleplerin çokluğunu da beraberinde getiriyor. Ekonomi bakanlığı desteği ile uygun rakamlara üyelik fırsatları sunması şu an için en önemli artısı. Bir not olarak, hala Google aramalarında bir çok ürün ve üretici ilişkili anahtar kelime ve ifadelerde çok iyi sonuçlar alıyor. ve Google Ads ile yoğun reklam yapıyor. Eğer üyeseniz size de düşen alibaba arama sonuçlarında üst sıralarda görünmek için çabalamak…

2. Indiamart.com

Kesinlikle son zamanların en başarılı B2B pazaryeri platformu. Hem özellik olarak, hem tasarım ve Google arama sonuçlarındaki iyi performansıyla Türk B2B pazaryeri girişimcilerinin örnek alması gerektiğini düşünüyorum. İhracatçı firmalarımız için kötü haber: Indiamart sadece Hindistan’lı firmaları üye olarak kabul ediyor. Ancak Hindistan’da şirketiniz varsa, veya orada iyi bir bayiniz varsa indiamart’ta olmayı beraber değerlendirin. Ayrıca tedarikçi bulmak için kullanabilirsiniz.

3. Europages

Europages, şirket olarak beklentilerinize ve nasıl kullandığınıza bağlı olarak çok iyi bir fırsat olabilir size. 26 Dilde yayın yapan Europages ağı toplamda 3 milyon firma kaydına sahip. Ücretsiz de üye olabilirsiniz, ancak ücretli üye olmanızı ve iyi bir profil oluşturmanızı tavsiye ederim. Özellikle Europages.co.uk sayfası bir çok sektörde önemli Google aramalarında (İngilizce aramalarda!) iyi sonuçlar veriyor.

4. DirectIndustry

Endüstriyel ürünler, makina vb gibi ürünlerde tavsiye edeceğim en iyi alternatiflerden biri. Ürün grubunuza göre belki de en iyisi… Kesinlikle prestijli bir B2B site. Bazı sektörlerin çok önemli ve lider firmaları ( Özellikle Avrupa’lı şirketler) Directindustry’de üyeler. Yabancı rakipleriniz buradaysa siz de ihmal etmeyin. Hem dijital pazarlama çalışmalarınıza katkı sağlayacaktır, hem de marka bilinirliğinize hizmet edecektir. “Lead Genaration” talep alma konusunda da faydalı olacaktır.

5. Industrystock.com

350.000 firma kaydı yer alıyor industrystock’da. Endüstriyel ürünler için değerlendirilebilecek bir platform. Genellikle Avrupa’lı firmaların üye olduğu europages benzeri bir site olan industrystock websitenize de link veriyor ve dijital pazarlama çalışmalarınızın bir parçası olarak denemeye değer.

Açıklama: https://gungorkaya.com/tr/wp-content/uploads/2020/02/globalspec.png

6. GlobalSpec

Özellikle teknik, mühendislik, elektronik ve test-ölçüm gibi alanlarda faaliyet gösteren bir şirketseniz mutlaka burada yer almaya çalışın. Eski ve prestijli bir B2B site.

7. Kompass

Dünya’nın en büyük b2b firma dizini. 65 Ülkede yaklaşık 33 milyon firma kaydı var.

8. Tradekey

Tradekey eski günlerinden çok uzak. Hiç bir zaman bir alibaba.com alternatifi olamadı ama hala belli ölçülerde fırsatlar sunabilir. pek tavsiye etmesem de burada yer almayı seçebilirsiniz.

9. Go4worldbusiness.com

Eski bir b2b site. ABD merkezli ve Hindistan’da ofisleri var.Ücretsiz üyelikte çok sınırlı bir profil oluşturabilirsiniz. Uygun denilebilecek fiyatlara ücretli üyelik sunuyor. Diğer önemli olanlara üyeliğiniz var ve yeni bir şeyler denemek istiyorsanız bir inceleyin.

10. All.biz

26 dilde yayın yapan all.biz aylık yaklaşık 3 milyon ziyaretçiye ve 25 milyon ürün bilgisine sahip bir b2b site. Özellikle Ukrayna, Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerde daha popüler.

11. ec21.com

Aslında listede daha önlerde olabilirdi. Kore orijinli (Ve Kore’li firmalara öncelik veren) 1997’den beri faal olan bir b2b site. EC21 eski günlerinden bir uzak gibi. Ancak ABD, Kore ve Çin gibi ülkelerden aldığı hiç fena olmayan bir ziyaretçi trafiği var.

12. EcPlaza

1996’dan beri yayında olan bir B2B Pazaryeri sitesi…

Diğer Önemli B2B Siteler ve Dizinler

 SEKTÖREL SİTELER

Ambalaj

Cam

http://www.glassglobal.com

Elektrik-Elektronik-Mühendislik 

http://www.globalspec.com
http://www.netwron.net

Enerji

http://www.petrolplaza.com

http://www.eutilia.com  (elektrik, su, gaz, telekom, demiryolu)

http://www.theice.com

Filtreleme-Ayırma

http://www.filtraguide.com

Gıda Sektörü

http://efresh.com/content/home_welcome/english/?
http://www.21food.com/
http://www.agrelma.com

http://www.agroterra.com  (İspanyolca)

http://www.beverageonline.com
http://www.bio-e-market.com
http://www.efreshportal.com/Content/01_01_Home.aspx
http://www.foodandbeverage-network.com
http://www.foodexnet.com
http://www.foodforsale.com
http://www.foodsfortrade.com/
http://www.foodmarketexchange.com/tradeleads/
http://www.foodonline.com
http://www.foodservice-index.com
http://www.foodshowcase.com
http://www.foodtime.eu/
http://www.foodtrader.com/
http://www.freshplaza.com

http://www.fruchtportal.de  (Almanca)

http://www.greentrade.net
http://www.intracen.org/organics
http://www.oliveoilturkey.com

http://www.organicts.com  (sertifikalı organik ürünler)

http://www.productscan.com/search/index.cfm
http://www.tarimsalpazarlama.com
http://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/

http://www.zipmec.com/default.asp?lin=2  (Meyve-sebze)

Havacılık

http://www.partsbase.com

Hediyelik Eşya-Promosyon Ürünleri

http://www.europeansourcing.com
http://www.psionline.de
http://www.distributorcentral.com

İnşaat/Yapım

http://www.bravobuilt.it
http://www.edilportale.com
http://www.econstroi.com
http://www.constructionexnet.com
http://www.emporis.com

Maden-Metal

http://www.endorsia.com
http://www.quadrem.com

http://www.metals.about.com (dövme-döküm)

http://www.forgefinder.com  (dövme-döküm)

http://www.subcontractsolutions.com
http://www.steelorbis.com

 Kimya

http://www.buyersguidechem.com
http://www.chemconnect.com
http://www.elemica.com
http://www.chemchannels.com
http://www.chemorbis.com
http://www.chemicalregister.com
http://www.industrial-chemical-s.com
http://www.ChemDeals.com

Makina-Ekipman

http://www.sourcingparts.com
http://www.mfgquote.com
http://www.machinetools.com

http://www.bearingnet.net  (rulman ve güç aktarıcılar)

http://ez-oem.com/  (180 günde teklifler siliniyor)

http://www.process-cooling.com/

Mermer

http://www.worldstonex.com
http://www.stoneexpozone.com
http://www.marbleinstitute.com
http://www.findstone.com

Mobilya

http://www.archiexpo.com/index.html

Orman-Orman Ürünleri (AB’de en çok kullanılanlar)

123 Madeira – http://www.123madeira.com 

Fordaq- http://www.fordaq.com 

Global wood – http://www.globalwood.org 

IHB – http://www.timbertrade.net 

Timberweb – http://www.timberweb.com 

Wood me – http://www.wood-me.com 

Wood web – http://www.woodweb.com 

Woodplanet – http://www.woodplanet.com 

Derevo-http://www.derevo-info.com/  (Ukrayna)

Otomotiv

http://www.allworldautomotive.com
http://www.supplyon.com
http://www.truckscout.com

Boru ve Süreç Ekipmanları

Ariba – http://www.freemarkets.com 

Gulfoilandgas http://www.gulfoilandgas.com/ 

Spaix – http://spaix.net 

SteelTubesTrade – http://www.steeltubestrade.net 

Tube First – http://www.tubefirst.com 

http://pump-manufacturers.com

Tubenet – http://www.tubenet.org/ 

Water Online – http://www.wateronline.com/ 

Water-waste-environment-marketplace – 

http://www.water-waste-environment-marketplace.com/

Sağlık-İlaç

http://www.ghx.com
http://www.wtopharma.com

Tekstil

Anton Dell. www.antondell.co.uk 

TextileExnet: http://www.textilexnet.com  (Türkiye)

http://www.textile.com

Textilemarketplace: http://www.textilemarketplace.com 

Textileclub: http://www.textileclub.ru  (Rusya)

Textileonly: http://www.textileonly.com  (Türkiye)

Textile Source: http://www.textilesource.com 

Textile Web: http://www.textileweb.com 

Texindex: http://www.texindex.com 

Webtex: http://www.webtex.ag 

Yarns & Fibers: http://www.yarnsandfibers.com 

Fibre2Fashion: http://www.fibre2fashion.com 

Eximinter: http://www.eximinter.com  (Türkiye, 7 dil)

Texmondo: http://www.texmondo.com  (İtalya)

Textilebuyers: http://www.textilebuyers.com 

Global Search Light: http://www.globalsearchlight.com 

Modemonline http://www.modemonline.com/fashion 

http://www.brands2match.com
http://www.wotol.com

China Texnet – http://www.chinatexnet.com 

Fahion United – http://www.fashionunited.com 

Texwatch – http://www.texwatch.com 

Virtual Rags – http://www.virtualrags.com 

Worldwide Retail Exchange- http://www.worldwideretailexchange.org 

 Yazılım

http://www.softreseller.com

İhale

http://www.tendersinfo.com

http://www.intengo.com  (Türkiye)

 İTALYA

İtalyan Ticaret Merkezi-ICE

http://www.iceistanbul.com
http://www.italtrade.com/countries/europe/turkey_en/index.htm
http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offertaitaliana/web_new/Visualizza11.asp?pagina=PreparaRicercaAttivita.asp

Dış Ticarette İstatistik ve Analizler

TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri

http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=index
Dış Ticaret İstatistikleri Veri SorgulamasıDış Ticaret VerileriDış Ticaret ve Ekonomik GöstergelerDış Ticaret İstatistikleri Haber Bülteni Ocak-Mayıs 2014Ülkelere Göre Dünya Ticareti (DTÖ 2005-2013)Serbest Bölge İstatistikleriTemel İstatistiklerİstatistik Bilgi KaynaklarıUluslararası Doğrudan Yatırım İstatistikleriYatırım Teşvik İstatistikleriEkonomik Görünüm – Haziran 2014Araştırma ve RaporlarDış Ticaret Beklenti AnketiPeriyodik YayınlarMali Durum ve Beklentiler RaporuPiyasa Gözetimi ve Denetimi Raporuİl İl Dış Ticaret Potansiyeli AraştırmasıUzmanların Akademik ÇalışmalarıDış Ticarette Yeni RotalarEmtia Piyasalarında Güncel GelişmelerUluslararası Doğrudan Yatırım Raporları

Dış Ticaret İstihbaratının Önemi ve Dış Ticaret İstihbarat Kaynakları

http://www.iso.org.tr/sites/1/upload/files/dis-ticaret-istihbarat-kanallari-608.pdf

Dünya ticaretinde hiper rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi ihracatçılarımızı doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur kılmaktadır. Potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ile ilgili yapılan analiz ve araştırmaların önemi günden güne artmaktadır. Günümüz pazarında rekabet önemli bir husus haline gelmiş ve küresel pazarı tanımak ihracatçının önceliklerinden biri olmuştur.

“Dış Ticaret İstihbarat Kanalları” firmalarımızın çeşitli bilgi bankalarını kullanarak ürünleri için en uygun pazarları tespit etmelerine, pazardaki rekabet koşullarını analiz edebilmelerine, pazardaki rakip firmalar ve müşteriler hakkında bilgi toplayabilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu yayınımızın sağladığı bilgiler ışığında ihracatçılarımız rakip firmalar ve müşterilerini daha iyi tanıyacak, faal oldukları pazarlara dair daha fazla bilgi sahibi olabilecektir.

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati  adresinden ülke ismi seçilir ve Ülke Firma Listesi Bölümünden Ülke firmalarına ulaşılabilir. Ayrıca ilgili Ticaret Müşaviri ve Ataşeliklerinden ürün bazında ithalatçı, distribütör, toptancı iletişim bilgileri talep edilebilir.

Alexa’ya göre (https://www.alexa.com/topsites/category/Top/Business) Dış Ticaretle ilgili Önemli E-Ticaret Siteleri

Özellikle E-Commerce ( 428 ) , Marketing and Advertising ( 4499 );  Marketplaces ( 39 ) bölümlerine bakınız.

Sub-Categories ( 14 )

Ticaret Bakanlığı Pazara Giriş Faydalı Linkler
https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris/pazara-giris-faydali-linkler
Ticaret Bakanlığı Pazara Giriş Faydalı Linkler
ULUSLARARASI VERİTABANLARI

Ülkeler sekmesinde bilgi kaynağı sunulmayan ülkeler için aşağıda sunulan uluslararası veritabanları/bilgi kaynaklarını kullanabilirsiniz.
 

Trade Map (ITC)

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.trademap.org/

Açıklama: 5.300 ürün kapsamında 180 ülke istatistiğine erişilen bilgi kanalından, ithalat-ihracat bilgileri temelinde ülke, ürün ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi öğrenilebilmektedir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca hazırlanmıştır. Ücretsiz üyelikle kullanılabilmektedir.

Sağlanan Bilgi Türleri: Dış Ticaret İstatistikleri


CBI Market Information Database

Tel: +31 (0)10 201 3434 Faks: 31 (0)10 411 4081

E-posta:cbi@cbi.eu

Web Sitesi: www.cbi.eu/marketinfo

Açıklama: Merkezi Hollandada bulunan “Gelişmekte Olan Ülkelerden Hollanda’ya İhracatı Geliştirme Merkezi” tarafından 3.000 civarındaki pazar araştırmasının sistematik olarak dizinlendiği veritabanıdır. İngilizce hazırlanmış olup ücretli abone olunmaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Sektörel Pazar Bilgileri, Sektörel Yayın / Makale
 

DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı (Trade Monitoring Database)

Web Sitesi: tmdb.wto.org

Açıklama: DTÖ Ticareti İzleme Veritabanı, DTÖ üyeleri tarafından uygulanan ticaret önlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Veritabanındaki bilgiler DTÖ Sekretaryası tarafından düzenli olarak hazırlanan Ticareti İzleme Raporlarından alınmakta ve ticaret önlemini uygulayıcı ülke, önlemden etkilenen ülke, önlem türü ve etkilenen ürün bazında listelenebilmektedir. Oluşturulan verilerin doğrulanması üzere ilgili ülkeye başvurulmaktadır ve henüz doğrulanmayan bilgiler ayrıca belirtilmektedir.

 

eMarket Services

Tel: 47-22002500 Faks: 47-22002501

E-posta:viggo.smestad@emarketservices.com

Web Sitesi: www.emarketservices.com

Açıklama: 700den fazla sektörel e-pazaryeri adresinin bulunduğu rehbere, e-pazaryeri olan firmalarla ilgili bilgilere, e-iş ile ilgili temel bilgilere, e-pazaryerleri hakkında raporlara ve e-pazaryerleri ile ilgili bilgilere erişim imkanı sunan bir portaldir.

Sağlanan Bilgi Türleri: Elektronik Ticaret Bilgisi, E-Ticaret Siteleri

Export Helpdesk

Web Sitesi: exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html

Açıklama: Gelişmekte olan ülkelerin Avrupa Birliği pazarına girmelerini kolaylaştırmak için geliştirilen bir veritabanıdır. Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları ve istatistikler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, Dış Ticaret İstatistikleri, Pazar Rapor/İstatistik Kaynakları

FITA (The Federation of International Trade Associations )

Tel: +1-718-871-0369

E-posta:info@fita.org

Web Sitesi: www.fita.org

Açıklama: kuruluş yılı:1984, üye sayısı:450,000, hizmet verdiği ülke/bölge: tüm dünya, dil seçenekleri:İngilizce

Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Genel Fuar ve Sergi Bilgileri, Elektronik Ticaret Bilgisi, E-Ticaret Siteleri

Investment Map (ITC)

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.investmentmap.org

Açıklama: Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri hakkındaki istatistikleri bir araya getirmektedir.

Sağlanan Bilgi Türleri: Dış Ticaret İstatistikleri, Gümrük Bilgileri

Market Access Database

Web Sitesi: madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, Dış Ticaret İstatistikleri, Üretim İstatistikleri, Yatırım Mevzuatı, Gümrük Bilgileri, Pazar Rapor/İstatistik Kaynakları

Market Access Map (ITC)

Tel: 41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.macmap.org

Açıklama: 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: İthalat Mevzuatı, Gümrük Bilgileri

Standards Map (ITC)

Tel: 41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.standardsmap.org

Açıklama: 80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran 70’den fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin analiz edilip karşılaştırılmasını sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Kalite ve Standartlar

E-Ping SPS&TBT Notification System

Web Sitesi: http://www.epingalert.org/en

Açıklama: Çeşitli ülkeler tarafından uygulanan sağlık ve teknik düzenlemeler hakkında bilgiye erişim sağlamaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Sağlık Düzenlemeleri ve Teknik Engeller

The World Factbook

Tel: (703) 482-0623 Faks: (703) 482-1739

Web Sitesi: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Açıklama: Dünya çapında 267 ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık olarak güncellenen bir kaynaktır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri, Bankacılık, Sigorta ve Finans Bilgileri

Trade Competitiveness Map (ITC)

Tel: +41 (0)22 730 02 34 Faks: +41 (0)22 730 05 77

E-posta: marketanalysis@intracen.org

Web Sitesi: www.intracen.org/ByCountry.aspx

Açıklama: 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında Ticari Performans Endeksi, Ulusal İhracatçı Performansı ve Ulusal İthalat Profili ve Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı başlıkları altında bilgiler sunmaktadır.

Sağlanan Bilgi Türleri: Ülke Bilgisi, Dış Ticaret İstatistikleri

 
Ticari Bilgi Kaynakları

Ticari Bilgi Kaynakları İndeksi

Fita:   http://fita.org/webindex/index.html

RBA services:  http://www.rba.co.uk/sources/

Lexis Nexis  : http://w3.nexis.com/sources/

Dialog : http://www.dialog.com/proquestdialog/#tabview=tab1 – http://library.dialog.com/bluesheets/html/blo.html

Global Edge : http://globaledge.msu.edu/

Fuld: http://www.fuld.com/resource-center/intelligence-indexes

Sky Minder : http://www.skyminder.com/

Library of Congress: http://www.loc.gov/index.html – http://www.loc.gov/rr/business/azindex.html

Global trade net: http://www.globaltrade.net/

Complete Planet: http://aip.completeplanet.com/

International Trade Center (ITC) : http://www.intracen.org/itc/elibrary/

LLRX : http://www.llrx.com/features/ciguide.htm

Factiva: http://www.dowjones.com/factiva/sources.asp

http://www.llrx.com/features/deepweb2012.htm
http://www.emarketservices.com/start/eMarket-Directory/index.html#FromBanner
Market research sources

www.marketresearchworld.net

www.marketresearch.com

www.reportbuyer.com

www.datamonitor.com

www.euromonitor.com

www.freedoniagroup.com

www.frost.com

www.mintel.co.uk

www.worldmarketintelligence.com

http://www.buyusainfo.net/adsearch.cfm?search_type=int&loadnav=no
Statistical sources
http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
http://www.offstats.auckland.ac.nz/

www.intracen.org

http://comtrade.un.org/

www.nationmaster.com

http://www.statista.com/
Company Directories
http://www.hoovers.com/
http://www.worldbox.net/companies
http://www.manta.com/
http://www.rba.co.uk/sources/directs.htm
http://www.worldbox.net/
http://www.faust-information.com/

www.kompass.com

www.solusource.com

http://www.importerlist.com
http://www.maceuro.com/
http://www.dowjones.com/factiva/fce/
http://custom.onesource.com/business-information.aspx

http://chamberdirectory.worldchambers.com/chambers/template/default_WCN.asp?i=57&k=9873423452345234988 world chambers

www.wlw.de

www.europages.com

http://www.ubifrance.com/french-exporters-directory/company-5530-maiqual
http://www.superpages.com/global/europe.html
http://www.spainbusiness.gen.tr/icex/cda/controller/PageInvTurco/0,8040,6255629_6285339_6258574_0_-1_TR,00.html
http://www.webstersonline.com/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=241.22800#anclafecha

http://www.ccrs.info/about.asp çin

http://www.zawya.com/cm/analytics/
http://www.reachgulfbusiness.com/middle_east/jordan/index.htm
http://www.aladi.org/nsfaladi/importadores.nsf/vimportadores/importadores
http://zakmedia.ru/directories.shtml
http://www.kontragent.com
http://www.russica-izvestia.ru/company_eng.html
http://www.eximbase.com/

corprussia.com/

http://www.rcompanies.com/
http://www.incywincy.com/
Financial Directories
http://www.rba.co.uk/sources/finars.htm

www.bvdinfo.com

www.ft.com

www.hoovers.com

www.dnb.com

Customs data sources
http://www.tradeinfo365.com/
http://www.infodriveindia.com/
https://www.piers.com/
http://www.zepol.com/
http://www.rusimpex.ru/index1.htm?varurl=Content_e/Reference/index.htm
Company registers
www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html

www.companieshouse.gov.uk/links/introduction.shtml#reg

www.globalbusinessregister.co.uk

http://www.gbrdirect.co.uk/
Mergers

www.corpfinworldwide.com

www.dealmonitor.co.uk

www.mergermarket.com

bankruptcy databases

http://bankrupt.com/
http://tcrresources.bankrupt.com/bin/index.pl
Deep web search engines
http://clusty.com/
http://lookahead.surfwax.com/index-2011.html
http://www.scirus.com/
http://www.humbul.ac.uk/
http://org.deeppeep.qirina.com/
http://www.techxtra.ac.uk/)
http://www.infomine.com/
http://www.incywincy.com/
Tenders

tenderise.eu

http://www.devbusiness.com/ bm

http://www.globaltenders.com
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51565~pagePK:95864~piPK:95915~theSitePK:40941,00.html

PAZARAGİRİŞ GENEL İSTİHBARAT KANALLARI

¡www.cbi.eu/marketinfo

¡tmdb.wto.org  

¡exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en.html

¡www.fita.org

¡https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

¡www.macmap.org

¡https://www.trademap.org/

¡https://comtrade.un.org/

¡http://db.eiu.com

¡http://stats.oecd.org/index.aspx

¡http://econ.worldbank.org

¡http://www.gtis.com/gta

¡http://www.portal.euromonitor.com

¡www.standardsmap.org

¡www.investmentmap.org

¡www.fita.org

¡www.emarketservices.com

PAZARAGİRİŞ E-TİCARET SİTELERİ

¡https://www.tradeatlas.com/tr

¡https://www.alibaba.com/

¡https://www.dhgate.com/

¡https://www.steelorbis.com/

¡https://www.globalpiyasa.com/tr/  

¡https://www.chemorbis.com/tr/

¡https://www.polymerupdate.com.tr/

¡https://www.fibre2fashion.com/

¡https://www.ptttrade.com/

¡https://www.go4worldbusiness.com/

¡https://tr.solutions.kompass.com/m/easybusiness/ 

¡https://www.exporthub.com/

¡https://www.ec21.com

¡https://www.thomasnet.com

¡http://europe.bloombiz.com/default.cgi/


Ticari Bilgi Kaynakları İndeksi

Fita: http://www.fita.org/webindex/index.html 

RBA services: http://www.rba.co.uk/sources/ 

Lexis Nexis: http://w3.nexis.com/sources/ 

Dialog: http://www.dialog.com/proquestdialog/#tabview=tab1 

http:// library.dialog.com/bluesheets/html/blo.html 

Global Edge: http://www.globaledge.msu.edu/ 

Fuld: http://www.fuld.com/resource-center/intelligence-indexes 

Sky Minder: http://www.skyminder.com/ 

Library of Congress: http://www.loc.gov/index.html – http://www.loc.gov/rr/business/azindex.html 

Global Trade Net: http://www.globaltrade.net/ 

Complete Planet: http://aip.completeplanet.com/ 

International Trade Center (ITC): http://www.intracen.org/itc/elibrary/ 

LLRX: http://www.llrx.com/features/ciguide.htm 

Factiva: http://www.dowjones.com/factiva/sources.asp 

Bharet: http://www.bharatbook.com/onlineDatabases.asp 

http://www.llrx.com/features/deepweb2012.htm
http://www.emarketservices.com/start/eMarket-Directory/index.html#FromBanner

Pazar İstihbaratı Kaynakları

http://www.marketresearchworld.net
http://www.marketresearch.com
http://www.reportbuyer.com
http://www.datamonitor.com
http://www.euromonitor.com
http://www.freedoniagroup.com
http://www.mintel.co.uk
http://www.worldmarketintelligence.com
http://www.buyusainfo.net/adsearch.cfm?search_type=int&loadnav=no

İstatistik Kaynaklar

http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm
http://www.offstats.auckland.ac.nz/
http://www.intracen.org
http://comtrade.un.org/
http://www.nationmaster.com
http://www.statista.com/

Firma İstihbaratı Kaynakları

http://www.hoovers.com/
http://www.worldbox.net/companies
http://www.manta.com/
http://www.rba.co.uk/sources/directs.htm
http://www.worldbox.net/
http://www.faust-information.com/
http://www.kompass.com
http://www.solusource.com
http://www.importerlist.com
http://www.maceuro.com/
http://www.dowjones.com/factiva/fce/
http://custom.onesource.com/business-information.aspx
http://chamberdirectory.worldchambers.com/chambers/template/default_WCN

asp?i=57&k=9873423452345234988 world chambers 

http://www.wlw.de
http://www.europages.com
http://www.ubifrance.com/french-exporters-directory/company-5530-maiqual
http://www.superpages.com/global/europe.html

http://www.spainbusiness.gen.tr    ispanya

http://www.webstersonline.com/  abd

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=241.22800#anclafecha

http://www.ccrs.info/about.asp  çin

http://www.zawya.com/cm/analytics/
http://www.reachgulfbusiness.com/middle_east/jordan/index.htm

http://www.aladi.org/nsfaladi/importadores.nsf/vimportadores/importadores  latin Amerika ithalatçılar

rehber indeksi

http://zakmedia.ru/directories.shtml  rusya ve diğer ülkeler

http://www.kontragent.com  rusya

http://www.russica-izvestia.ru/company_eng.html  rusya

http://www.eximbase.com/  Ukrayna

http://www. corprussia.com/ 

http://www.rcompanies.com/  romanya

http://www.incywincy.com/firma  rehberi

Finansal

http://www.rba.co.uk/sources/finars.htm
http://www.bvdinfo.com
http://www.ft.com
http://www.hoovers.com
http://www.dnb.com

Gümrük Kayıtları

http://www.tradeinfo365.com/
http://www.infodriveindia.com/
https://www.piers.com/
http://www.zepol.com/

http://www.rusimpex.ru/index1.htm?varurl=Content_e/Reference/index.htm  ( Rusya )

Firma Kuruluş Kaynakları

http://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html
http://www.companieshouse.gov.uk/links/introduction.shtml#reg
http://www.globalbusinessregister.co.uk
http://www.gbrdirect.co.uk/

Birleşmeler

http://www.corpfinworldwide.com
http://www.dealmonitor.co.uk
http://www.mergermarket.com

Batan Firma Kaynakları

http://bankrupt.com/
http://tcrresources.bankrupt.com/bin/index.pl

Derin Web Arama Motorları

http://clusty.com/
http://lookahead.surfwax.com/index-2011.html
http://www.scirus.com/
http://www.humbul.ac.uk/
http://org.deeppeep.qirina.com/
http://www.techxtra.ac.uk/
http://www.infomine.com/
http://www.incywincy.com/

Fuarlar

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=DC11409C-D8D3-8566-4520F6051E487763

İhaleler

http://www.tenderise.eu
http://www.devbusiness.com/bm
http://www.globaltenders.com
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51565~pagePK:95864~piPK:95915~theSitePK:40941,00.html

Dış Ticaret İstihbarat Kanalları İstanbul Sanayi Odası :

http://www.iso.org.tr/sites/1/upload/files/dis-ticaret-istihbarat-kanallari-608.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar – Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

AE-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK

  2020 Yılı Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (26.08.2020)
  EK A – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi

  E-TİCARET SİTESİ ONAY BAŞVURUSU
     EK A2 – E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları
     EK A3 – E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu
     EK A4 – Kaynak ve Etkinlik Formu

 DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
     EK A1 – Ödeme Talep Formu
     EK 1 – Taahhütname
     EK 2 – Beyanname

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Nedir?

Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Konuyla ilgili Devlet Yardımı

Pazar araştırması, firmaların, ürünleri için hangi yabancı pazarların en fazla potansiyele sahip olduklarını belirlemesine olanak tanır.

Yeni ihracata başlayan firmalar demografik ve fiziki çevreye, politik ortama, ekonomik faktörlere, sosyal ve kültürel çevreye, pazara girilebilirliğe ve ürün potansiyeline dayalı birkaç hedef pazar araştırmalıdırlar.

İyi bir pazar araştırması, firmanın ürünleri veya hizmetleri için talebi ve hedef pazarda ürünlerinin ne kadar iyi bir performans göstereceğini tahmin etmesine yardım eder. İki ya da üç hedef pazar belirlemek üzere, potansiyel en fazla on ülke için aşağıdaki konular teker teker incelenmelidir:

 • Büyüme ve yoğunluk eğilimlerini gözönüne alarak, her ülkenin toplam nüfusu belirlenmelidir.
 • Hedef alınan yaş grubunun, nüfusun içinde yeterli payı olup olmadığı (1-10, 11-24, 25-40, 41-60 vb. gibi) saptanmalıdır.
 • Nüfusun ne kadarının kent, banliyö ya da kırsal kesimde yaşadığı belirlenmelidir.
 • Pazara girecek olan ürün ya da hizmeti etkileyebilecek olan iklim ve hava değişiklikleri olup olmadığı tesbit edilmelidir.
 • İhracat noktasından çeşitli hedef ülkelere taşıma mesafeleri öğrenilmelidir.
 • Pazarda ulaşım ve haberleşme altyapılarının düzeyi ve kalitesi gözönüne alınmalıdır.
 • Pazarda yeterli nakliye, ambalajlama, boşaltma ve diğer yerel dağıtım ağlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Devlet sisteminin özel sektöre destek olup olmadığı araştırmalıdır.
 • Devlet özel sektör iş bağlantılarına ne derecede karışmaktadır?
 • Yabancı ürünlerin ithalatına karşı devletin tutumu nedir?
 • Politik sistem istikrarlı mı yoksa sık sık değişiyor mu?
 • Devlet, kotaları, gümrük vergilerini ve diğer ticaret engellerini kaldırmaya çalışıyor mu ?
 • Dünya Ticaret Örgütü’ne – (DTÖ-WTO) üye mi? Gümrük duvarlarını istediği zaman yükseltebilir veya ithalatına yasaklama koyabilir mi?
 • İthalatın ve ihracatın daha yüksek seviyelere çıkarılmasını teşvik etmek konusunda ülkenin tavrı nedir?
 • Pazarda ithal ürünler ne ölçüde kabul görmektedir?
 • Serbest ve açık görünmesine rağmen, pazar yabancılara kapalı mı?
 • Hedef ülke için tahmin edilen ekonomik büyüme nedir?
 • Hedef pazarın Gayri Safi Milli Hasılası ve ödemeler dengesi nedir?
 • Genel ekonomi içinde ithalat ve ihracatın yüzdeleri nelerdir?
 • Hedef ülkenin ithalat ihracat oranı nedir?
 • Hedef ülkede enflasyon oranı nedir? Pazar ve kambiyo mevzuatı nasıl çalışmaktadır?
 • Hedef ülkenin kişi başına milli geliri nedir? Gelir düzeyleri artıyor mu?
 • Gelirin yüzde kaçı tüketim maddelerine harcanıyor?
 • Nüfusun yüzde kaçı okuma yazma bilmiyor? Ulaşılan ortalama eğitim seviyesi nedir?
 • Nüfusun yüzde kaçı orta sınıf olarak belirlenmiştir?
 • Hedef pazar ne derecede iç pazara benziyor?
 • Ürün ya da hizmete ilişkin tercüme ya da adaptasyona ihtiyaç var mı?
 • Hedef ülkede dağıtımcı sözleşmelerinin yasal yönleri nelerdir?
 • Ticaret için gerekli dokümanlar, teknik ve çevreye ilişkin ithalat düzenlemeleri nelerdir?
 • Ürün ya da hizmeti etkileyen fikri mülkiyet koruma yasaları nelerdir?
 • Eğer ticari bir anlaşmazlık çıkarsa, hukuki sistem adil ve tarafsız bir inceleme olanağı sağlıyor mu?
 • Vergi yasaları yabancılar için adil mi? Yurt dışına çıkacak olan ihracat gelirleri için vergi oranı nedir?
 • Hedef pazarda ürün için belli bir talep var mı?
 • Hedef pazarda ürünün yüzde kaçı üretiliyor, yüzde kaçı ithal ediliyor?
 • Ürün ya da hizmet hedef pazarda anlaşılmış ve kabul edilmiş midir?
 • Pazarda şu anda kaç yabancı rakip bulunmaktadır? Hangi ülkelerden?

Hedef pazar değerlendirmesi tablosu bir önceki bölümde yer alan faktörlerin tam bir dökümünü içermektedir.

İhracatçı, her ülke için olmak üzere çeşitli faktörlerden oluşan her bölüm için 1 (çok kötü) ile 5 (çok iyi) arasında puan kullanmalıdır. İhracatçı daha sonra, sonuçları değerlendirerek, hedef pazarları belirlemelidir.

HEDEF PAZAR DEĞERLENDİRME TABLOSUÜLKEÜLKEÜLKE
Pazarın Demografik ve Fiziksel Durumu
1- Nüfus, nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğu   
2- Nüfus: Yaş dağılımı   
3- Nüfus: Kentsel ve kırsal dağılım   
4- İklim ve hava değişiklikleri   
5- Ulaşım mesafesi ve vasıta sıklığı   
6- Hava taşımacılığı olanakları   
7- Ulaşım ve haberleşme ağı   
8- Bölgesel ve yerel nakliye olanakları   
Politik Durum
9- Devlet sistemi   
10- Devletin iş hayatına katılımı   
11- Dış ticarete karşı devletin tutumu   
12-Politik istikrar ve süreklilik   
13- Adil/serbest ticaret anlayışı   
14- Ulusal ticaretin gelişmesine tanınan öncelikler   
Ekonomik Durum
15- Gelişmenin genel düzeyi   
16-Ekonomik gelişme : GSMH, sanayi sektörü   
17-İthalat ve ihracatın toplam ekonomi içindeki yüzdesi   
18- Ödemeler dengesi   
19-Para: Enflasyon, bulunabilirlik, kontroller, istikrar   
20- Kişi başına gelir ve dağılım   
21- Harcanabilir gelir ve harcama eğilimleri   
Sosyal/Kültürel Yapı
22- Okur yazarlık oranı, eğitim düzeyi   
23- Orta sınıfın varlığı   
24- İç pazar ile olan benzerlikler ve farklılıklar   
25- Pazarda konuşulan dile ilişkin engeller   
Pazara Giriş
26- Yeterli dağıtım ağı   
27- Dokümantasyon ve ithalat mevzuatı   
28- Yerel standartlar, uygulamalar ve tarife dışı engeller   
29- Patentler, ticari markalar, telif haklarının korunması   
30- Anlaşmazlıkların halli mekanizmaları   
31- Vergi yasaları, oranları   
Ürün Potansiyeli
32- Tüketici ihtiyaçları ve istekleri   
33- Yerel üretim, ithalat, tüketim   
34- Ürünün tanınması ve kabulü   
35- Yabancı ürünlere karşı tutum   
36- Rekabet   

Konuyla ilgili olarak, ayrıntılı bilgi için, DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? (http://www.mto.org.tr/uploads/mto/contentFile_720_893754771d49896ce.pdf) linkine tıklayınız

RAPOR DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacıyla satın aldıkları raporların desteklenmesidir.

KAPSAM: Firmaların ve işbirliği kuruluşlarının satın aldıkları sektör, ülke, veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanununun 124. maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kur- duğu dernek, birlik ve kooperatifler.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı raporlar için destek verilmektedir. Veri tabanları üzerinden temin edilen raporlar da destek kapsamındadır.

Satın alınan raporlara ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için öncelikle Bakanlıktan ön onay alınması gerekir. Ön onay sonrasında ödeme başvurusunda bulunulur. Ön onay ve ödeme başvurusu doğrudan Bakanlığa yapılır ve burada sonuçlandırılır.

Destek Oranı Nedir?

Destek oranı şirketler için % 60, işbirliği kuruluşları için %75 olup yıllık en fazla

200.000 ABD Dolarına kadar destek verilir.

Rapor Desteği Özet Tablosu

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
Destek TürüDestek OranıDestek LimitiSüreFaydalanıcı
  Rapor Desteği% 60200.000 $/YılŞirketler
 % 75 200.000 $/Yıl – İşbirliği Kuruluşları

Destek Mevzuatı :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)
Destek 4 – Rapor Satın Alma Desteği
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-4-rapor-satin-alma-destegi

Destek 4 – Rapor Satın Alma Desteği

Rapor Desteği İş Akış Süreci

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler


Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) Tarafından Hazırlanan Raporlar için Gerekli Bilgi ve Belgeler


Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri
 

 • EK BR (Rapor Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri)
 • EK BRT (Rapor Desteği – TTM Başvuru Bilgi ve Belgeleri)

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili BirimTelefone-mail
İhracat Genel MüdürlüğüKOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı (0312)   212    9874(0312)   204   8849 kobiihr@ticaret.gov.tr

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

AMAÇ: Şirketlerin e-ticaret alışkanlığı kazanmalarının desteklenmesidir.

KAPSAM: E-Ticaret sitelerine üyelik ücretleri desteklenerek firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri, işbirliği kuruluşları proje onayına müteakip en az 250 şirketin yer aldığı proje gruplarına ilişkin başvurularını Bakanlığa iletir.

BAŞVURU YERİ:

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

DESTEK UNSURLARI:

Ticaret Bakanlığı tarafından ön onay verilmiş e-ticaret sitelerine toplu üyeliklerde işbirliği kuruluşlarına %80 oranında ve her bir şirket için e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilmektedir. İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için, her başvuruda en az 250 (ikiyüzelli) şirketi e-ticaret sitesine üye yapmış olması gerekir.

E-TİCARET Desteği Özet Tablosu

2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
 Destek TürüDestek OranıDestek LimitiSüre/AdetFaydalanıcı
 E-Ticaret Sitelerine Üyelik  80% Şirket başına bir site için yıllık en fazla 2.000 ABD Doları1şirketaynısiteden en fazla3 yıl yararlanabilir.1işbirliğikuruluşuenfazla 5 proje yürütebilir.  İşbirliği Kuruluşları

Destekle İlgili Mevzuat :

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)
Destek 2 – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig/destek-2-e-ticaret-sitelerine-uyelik-destegi

Destek 2 – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi (2020)
Onay Başvurusu (E-Ticaret Siteleri veya Türkiye Temsilcilikleri)
Toplu Üyelik Proje Başvurusu (İşbirliği Kuruluşları)
Bireysel Başvuru – Şirketler (Mülga)
Sunum

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (2011/1) kapsamında Yurt Dışı Pazar Araştırması ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği başvurularında 29/09/2011 ve 04/08/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikle bölgesel bir işbölümüne geçilmiştir. Bakanlığın Marmara, Batı Anadolu ve İç Anadolu Bölge Müdürlükleri’ne başvuru dosyalarını sonuçlandırma yetkisi verilmiştir. Bu iki desteğe başvuruda bulunacak şirket ve işbirliği kuruluşlarının, sürecin hızlı işlemesi açısından, başvuru merkezlerinin faaliyet alanı içinde olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve başvuru belgelerini doğru birime göndermeleri önem arz etmektedir.

A) Şirketlerin yerleşik oldukları şehre göre başvuru yapacakları T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri:

· Marmara Bölge Müdürlüğü

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Kırklareli

Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. D Blok Yenibosna Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 454 08 00 / Faks: 0212 454 08 22

· Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

Gazi Bulvarı No: 126 Kat: 7 Basmane / İZMİR Tel: 0232- 483 40 26, 445 10 53, 441 97 94, 489 68 55 Faks: 0232 483 77 24

· İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yukarıda belirtilmeyen diğer iller

Mithatpaşa Cad. No:18/4 Kızılay / ANKARA Tel: 0312 431 66 40-41-42, 430 61 07-08 Faks: 0312 430 61 09 B)

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

· İhracat Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara – TÜRKİYE Tel: 0 312 204 75 00 / Faks: 0312 204 86 32

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili BirimTelefone-mail
 İhracat Genel MüdürlüğüKOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanlığı(0312)   212   9874(0312)   204   8316(0312)   204   8853(0312)   204    8854  kobiihr@ticaret.gov.tr

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar ve Uygulama Genelgesi

27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31137

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 2573

Ekli “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,

c) Genelge: Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeyi,

ç) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

d) Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları,

e) Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,

f) Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

g) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

ifade eder.

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği

MADDE 4- (1) Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve eticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

(2) Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

Sanal ticaret heyeti desteği

MADDE 5- (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. https://goo.gl/RkqgJX

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu desteği

MADDE 7- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 8- (1) Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 9- (1) Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Müeyyide

MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında haksız veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamında şirketler/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve şirket/işbirliği kuruluşu altı ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak, bu fıkra kapsamındaki müeyyide uygulanır.

(3) Bu Karar kapsamında şirketler/işbirliği kuruluşları tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, şirket/işbirliği kuruluşu bir yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz.

Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde, bu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak, bu fıkra kapsamındaki müeyyide uygulanır.

(4) İkinci ve/veya üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, şirketin/işbirliği kuruluşunun bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket/işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılır.

(5) Aynı harcama kalemi için, şirket/işbirliği kuruluşunun bu Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyanda/taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(6) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Şirketler ve işbirliği kuruluşları, söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında on yıl süresince hizmet alamaz.

Geçici hüküm

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 4 üncü madde kapsamındaki destek oram, 31/12/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

2573 SAYILI PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”nın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerle ilgili kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar”da geçen tanımlara ek olarak, bu Genelgede geçen;

a) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

b) Karar: 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararını,

c) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ç) Yabancı Katılımcı ve Ziyaretçi: Bir sanal fuarın Türk katılımcıları ve ziyaretçileri haricindeki katılımcılarını ve ziyaretçilerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Genel Esaslar

MADDE 5 – (1) Şirketler Kararın 4 üncü maddesi kapsamındaki destekten, üyelik tarihi itibariyle Bakanlıktan onay almış e-ticaret siteleri için yararlanabilirler.

(2) Kararın 4 üncü maddesinde belirtilen destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetleriyle ilgili en az bir yabancı dil desteği olan internet sitelerinin olması zorunludur.

(3) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

(4) E-ticaret siteleri tarafından düzenlenen faturalarda hizmet süresi en fazla 1 (bir) yıl olmalıdır. Hizmet süresi daha fazla olan faturaların, sadece 1 (bir) yıllık tutarı destek kapsamındadır.

E-Ticaret Sitesi Onay Başvuruları ve Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Onay başvurusu yapılan e-ticaret sitesini işleten Türkiye merkezli şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin Kararda yer alan şirket tanımına uyması gerekir. Onay başvurusu yapılan yabancı sitelerin Türkiye’de yerleşik bir temsilciliği olması zorunludur.

(2) Merkezi Türkiye’de bulunan e-ticaret sitelerini işleten şirketler ile yabancı sitelerin Türkiye temsilciliklerinin EK A-3 (E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu) ve EK A-4 (Kaynak ve Etkinlik Formu) ile Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekir.

(3) Aynı şirket tarafından sahip olunan/işletilen/altyapısı paylaşılan ve benzer nitelikli hizmetleri sunan sitelerden yalnızca birine onay verilir.

(4) Onay başvurusu yapılan sitelerin, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır kullanımda olması ve EK A-2’de (E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları) belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

(5) E-Ticaret siteleri EK A-2’de belirtilen koşullar ile EK A-3 ve EK A-4’te beyan edilen bilgiler esas alınarak Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından değerlendirilir. Onay verilen e-ticaret siteleri Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) duyurulur.

(6) Bakanlık, her yıl Ocak ayında onay verilen e-ticaret sitelerini yeniden değerlendirir. Değerlendirme yapılabilmesi için, onay verilen e-ticaret sitelerinin, ayrıca bir bildirim yapılmaksızın, her yıl 15 Ocak tarihine kadar güncel EK A-3 ve EK A-4 belgelerini Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri gerekir.

(7) Belgelerini süresi içerisinde ibraz etmeyen siteler ile bilgileri yetersiz görülen, şirketlere yardım ve bilgilendirme konusunda yetersiz kalan, Bakanlığın bilgisi dışında alan adını değiştiren/yönlendiren veya güncel onay koşullarını sağlamayan sitelerin onayı kaldırılır.

(8) Onayı kaldırılan siteler için, Bakanlık bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süresince yeni onay başvurusunda bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Genel Esaslar

MADDE 7 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Sanal ticaret heyetinin tanıtımına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Sanal ticaret heyetinin planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç)Sanal ticaret heyeti faaliyetinin gerçekleştirildiği platformlara ödenen ücretler

d)Tercümanlık giderleri

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya heyetin hedeflendiği ülke veya ülkelerin dillerinde yapılması zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

MADDE 8– (1) Kararın 8 inci maddesi uyarınca sanal ticaret heyeti faaliyetinin Bakanlık temsilcisi tarafından izlendiği durumlarda Bakanlık temsilcisi tarafından EK B-8 (Sanal Ticaret Heyeti Değerlendirme Formu-Bakanlık) kullanılır ve ilgili faaliyetlere ilişkin destek başvurusu sonuçlandırılırken EK B-8’de (Sanal Ticaret Heyeti Değerlendirme Formu-Bakanlık) yer alan bilgiler esas alınır.

Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 9 – (1) İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal ticaret heyeti faaliyetleri için, EK B’de belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulur. Heyet programlarının değerlendirmeye alınabilmesi için, program taslağı ve tahmini bütçenin Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilmesi gerekir.

(2) Başvuru dosyasında eksik belge olması durumunda, işbirliği kuruluşuna eksik belge bildirim yazısı iletilir.

(3) Sanal ticaret heyeti faaliyetlerinin onaylanması için EK-B’de yer alan tüm belgelerin tamamlanmış olması gerekir.

(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), başvuruyu; içerik, şekil ve bütünlük açısından inceleyerek olduğu gibi kabul edebilir, değişiklik önerilerinde bulunabilir veya reddedebilir.

(5) İşbirliği kuruluşu, gerçekleştireceği heyete ilişkin değişiklik taleplerini söz konusu programın başlangıç tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirir. Değişiklik taleplerini Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) inceler ve sonuçlandırır.

(6) İşbirliği kuruluşları, onaylanan heyetlere ilişkin kesinleşmiş katılımcı bilgilerini, EK B-2 (Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu) ve varsa heyete yeni eklenen şirketlere ait EK B-3 (Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı) ile programın başlangıç tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(7) Sanal ticaret heyetlerine aynı sektörde ve/veya alt ve/veya tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler katılabilir.

(8) Sanal ticaret heyetlerinde en az 10 şirketin katıldığı başvurular değerlendirmeye alınır.

(9) Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

(10) İşbirliği kuruluşu, desteğe konu sanal ticaret heyetinin görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlamakla yükümlüdür.

(11) Birinci fıkrada yer alan hükümlere tabi olmaksızın özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal ticaret heyeti faaliyetlerini destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Destek Kapsamı

MADDE 10 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir;

a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan diğer dillerde yapılır.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

Genel Esaslar

MADDE 11 – (1) Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 100 (yüz)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 500 (beş yüz)’den az olmaması gerekir.

(2) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

(3) İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar katılım projesinde hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.

(4) Katılım sağlanan sanal fuarın, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(5) Sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.

(6) Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 12 – (1) İşbirliği kuruluşu, toplu katılımın gerçekleştirileceği sanal fuarın destek kapsamına alınmasına dair proje başvurusunu EK-C’nin birinci kısmında belirtilen belgelerle fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) Proje başvurusu dosyasında eksik belge olması durumunda, İşbirliği kuruluşuna eksik belge bildirim yazısı iletilir.

(3) Sanal fuar ana organizatörünün yurt dışında yerleşik olması halinde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğinin/Ticaret Ataşeliğinin/Bakanlık Temsilcisinin görüş ve değerlendirmesi alınır.

(4) Sanal fuar ana organizatörünün yurt dışında yerleşik olduğu ülkede Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda görüş ve değerlendirme alınmaksızın inceleme yapılır.

(5) Proje başvuruları; sanal fuarın nitelikleri, fuara katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı, daha önce düzenlenmiş olması halinde sanal fuarın geçmiş yıllardaki performansı ve varsa Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından gerek görülmesi halinde başvuru bulunmaksızın sanal fuara katılım sağlanması hususunda işbirliği kuruluşunu resen görevlendirebilir.

(7) İşbirliği kuruluşu, onaylanan sanal fuar katılımlarına ilişkin kesinleşmiş olan yerli katılımcı bilgilerini EK-D-2’nin birinci kısmında yer alan listeye işleyerek sanal fuarın başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) iş günü öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(8) Birinci fıkrada yer alan süre şartına tabi olmaksızın, özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının düzenleyeceği sanal fuar katılımını destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Sanal Fuar Katılımına Yönelik İşbirliği Kuruluşunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından sanal fuar katılımı uygun görülen işbirliği kuruluşu aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludur:

a) Desteğe konu sanal fuar uygulamasının görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlar.

b) Sanal fuar katılımının bitimini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ayrıntılı olarak hazırlanmış yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçi istatistikleri raporunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

c) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işbirliği kuruluşunun söz konusu destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Destek Kapsamı

MADDE 14 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç) Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan dillerde yapılır.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

(4) Sanal fuar organizasyonu başvurusunun Bakanlık evrak kaydına giriş yaptığı tarihten önce işbirliği kuruluşu tarafından yapılan tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Genel Esaslar

MADDE 15 – (1) Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50 (elli)’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250 (iki yüz elli)’den az olmaması gerekir.

(2) Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

(3) İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar organizasyonu projesinde hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.

(4) Sanal fuar organizasyonunun bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları taşımayan sanal fuar organizasyonu başvurularından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınabilir.

(6) Sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.

(7) Hazırlanan tanıtım unsurlarında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Markası Logosu kullanılır.

Onay Başvurusu ve Değerlendirme

MADDE 16 – (1) İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal fuar organizasyonu için, EK-D’nin birinci kısmında belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 6 (altı) ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) onay başvurusunda bulunulur.

(2) Başvuru dosyasında eksik belge olması durumunda, işbirliği kuruluşuna eksik belge bildirim yazısı iletilir.

(3) İşbirliği kuruluşları, onaylanan sanal fuar organizasyonlarına ilişkin kesinleşmiş olan yerli ve yabancı katılımcı listelerini (EK-D-2), programın başlangıç tarihinden en geç 7 (yedi) iş günü öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), gerek görülmesi halinde başvuru olmaksızın sanal fuar organizasyonu gerçekleştirmek hususunda işbirliği kuruluşlarını resen görevlendirebilir.

(5) Birinci fıkrada yer alan süre şartına tabi olmaksızın, özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal fuar organizasyonunu destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Sanal Fuar Organizasyonlarının İzlenmesi

MADDE 17 – (1) Kararın 8 inci maddesi uyarınca, sanal fuar organizasyonu gerçekleşirken Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili İBGS temsilcisi/temsilcileri tarafından izlenebilir. Bu durumda, işbirliği kuruluşu fuarın başlangıç tarihinden 3 (üç) gün önce desteğe konu sanal fuar organizasyonun görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlar.

İşbirliği Kuruluşunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 18 – (1) İşbirliği kuruluşları aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:

a) Sanal fuar organizasyonu bitimini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ayrıntılı olarak hazırlanmış katılımcı ve ziyaretçi istatistikleri raporunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

b) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından gerekli görülmesi halinde sanal fuar organizasyonu esnasında Bakanlık adına ücretsiz stant ve stant alanı temin eder.

c) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işbirliği kuruluşunun söz konusu destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ödeme Esasları

MADDE 19 – (1) Karar kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsiki gerekir.

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 20– (1) Kararın 4 üncü maddesinde yer alan destek için, şirketlerin destek ödeme başvurularını Ek-A’da (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde üyesi oldukları İBGS’ye yapmaları gerekir.

(2) Kararın 5 inci maddesinde yer alan destek için, işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını EK B’de (Başvuru Belgeleri Listesi) belirtilen belgelerle birlikte, sanal ticaret heyeti faaliyetinin bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS’ye yapmaları gerekir.

(3) Kararın 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan destekler için işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip, sanal fuar katılımı desteği için EK C’nin ikinci kısmında yer alan belgelerle sanal fuar organizasyonu desteği için ise Ek D’nin ikinci kısmında yer alan belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS’ye yapmaları gerekir.

(4) İşbu maddenin birinci ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin sürelerin hesaplanmasına İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.

(5) Kararın 4 üncü maddesinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, Kararın 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan desteklerden yararlanmak için başvuranların ise eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin belirtilen süreler içerisinde tamamlanmaması halinde şirket/işbirliği kuruluşunun destek başvurusunun, mevcut evraklar çerçevesinde tekemmül etmiş harcama kalemleri için destek ödemesi yapılır.

(6) İşbu maddede belirtilen süreler, İBGS’nin evrak çıkış tarihiyle başlar ve İBGS’nin evrak giriş tarihi ile biter.

Ödeme Belgeleri ile KEP ve E-İmza ile Başvuruya Dair Hususlar

MADDE 21 – (1) Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin şirket/ işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir.

(2) Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki tarih, ödeme tarihi olarak esas alınır.

(3) Bankacılık sisteminin genel kabul görmüş kurallara göre çalışmadığı ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi’nin ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin onayı gerekmektedir.

(4) Bakanlık/ İBGS’ye ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile Bakanlık/ İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Bakanlık/ İBGS KEP adresine iletilmesi gerekir. Bakanlık/ İBGS başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık/ İBGS kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(5) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İBGS Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Müeyyide

Müeyyidelerin Uygulanması

Madde 22 – (1) Kararın 10 uncu maddesi ikinci fıkrasındaki müeyyide süresinin tespitinde Bakanlığın dosyanın değerlendirilmeye alınmayacağına ilişkin bildirim yazısının evrak çıkış tarihi esas alınır.

(2) Kararın 10 uncu maddesi üçüncü fıkrasındaki müeyyide süresinin tespitinde Bakanlığın dosyanın değerlendirilmeye alınmayacağına ilişkin bildirim yazısının evrak çıkış tarihi esas alınır.

(3) Kararın 10 uncu maddesi altıncı fıkrasındaki müeyyide süresinin tespitinde Bakanlığın hizmet sağlayanlara konuya dair bildirim yazısının evrak çıkış tarihi esas alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Mahsup İşlemi Esasları

MADDE 23 – (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin veya işbirliği kuruluşunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re’sen yapılır veya belge talep edilir.

(2) Şirketin veya işbirliği kuruluşunun anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak tarafın borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Hakediş tutarı borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.

b) Hakediş tutarı borçların tamamını karşılamaması halinde her iki kuruma dağıtılır. Dağıtım oranları, hakediş tutarı borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarlara orantılanarak hesaplanır.

c) Kurumlardan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Her iki kurum tarafından da haciz konulmuşsa, öncelikle ilk haczi koyan kuruma ödeme yapılır.

(4) Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibine iletilir.

Ödeme Esasları

MADDE 24 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.

(3) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

Yetki

MADDE 25 – (1) Bu Genelge’ye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, yeni ek ihdas etmeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EK A-2’de yer alan kriterleri yerine getiren e-ticaret siteleri 2020 yılı onayları için bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlığa müracaat ederler.

GEÇİCİ MADDE 2– (1) Kararın Geçici 1 inci maddesinin uygulanmasında bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar tanzim edilen dekontlar esas alınır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Konuyla İlgili Mevzuat :

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar: Şirketlerin ticari faaliyetlerinde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanmaları ve dijital pazarlama yöntemlerini etkin şekilde kullanmaları amacıyla “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” yürürlüğe girmiştir.

2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

2573 Sayılı Karar – Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
 

AE-TİCARET SİTELERİNE BİREYSEL ÜYELİK

  EK A – E-Ticaret Sitelerine Üyelik Başvuru Belgeleri Listesi

  E-TİCARET SİTESİ ONAY BAŞVURUSU
     EK A2 – E-Ticaret Sitesi Onay Koşulları
     EK A3 – E-Ticaret Sitesi Onay Başvuru Formu
     EK A4 – Kaynak ve Etkinlik Formu

DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
     EK A1 – Ödeme Talep Formu
     EK 1 – Taahhütname
     EK 2 – Beyanname
BSANAL TİCARET HEYETLERİ

  EK B – Sanal Ticaret Heyetleri Başvuru Belgeleri Listesi

ONAY BAŞVURUSU
     EK B1 – Onay Başvuru Formu
     EK B2 – Katılımcı Şirket Bilgi Formu
     EK B3 – Katılımcı Şirket Talep Yazısı
     EK B4 – Yabancı Katılımcı Şirket Bilgi Formu
     EK 2 – Beyanname
DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU
     EK B5 – Ödeme Talep Formu
     EK B6 – Sonuç Raporu
     EK B7 – Değerlendirme Formu (Şirket)
     EK B8 – Değerlendirme Formu (Bakanlık/İBK)
     EK 1 – Taahhütname
CSANAL FUARLARA KATILIM

  EK C – Sanal Fuarlara Katılım Başvuru Belgeleri Listesi
  EK C1 – Katılım Başvuru Formu
  EK D2 – Katılımcı Listesi
  EK 1 – Taahhütname
  EK 2 – Beyanname
DSANAL FUAR ORGANİZASYONLARI

  EK D – Sanal Fuar Organizasyonları Başvuru Belgeleri Listesi
  EK D1 – Organizasyon Başvuru Formu
  EK D2 – Katılımcı Listesi
  EK 1 – Taahhütname
  EK 2 – Beyanname

İlgili KOSGEB Desteği

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 • T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 • Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
  06050 Ulus / Altındağ / ANKARA
 • 0 312 595 28 00 (pbx)
 • 0 312 368 07 15
 • İletişim Merkezi
 • 444 1 567

Hesabınıza giriş yapın

Fill the forms bellow to register

Şifreyi Sıfırla

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?