20 °c
Tarsus
Sun
Mon
Tue
Wed

Şahıs İşletmeleri

İmza Beyannamesi Hakkında Duyuru

10/03/2018 tarih 30356 sayılı resmi gazetede yayınlanan YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 21.Maddesinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktescil işlemlerinde 01/08/2018 tarihinden itibaren sadece Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından hazırlanmış imzabeyannameleri kabul edilecektir. Noter tarafından hazırlanmış imzabeyannameleri 01/08/2018 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde kullanılamayacakve Müdürlüğümüzce kabul edilmeyecektir. Önemle duyurulur.

13/03/2018 tarih 30359 sayılı resmi gazetede yayınlanan  ”ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” gereğince İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar aşağıda belirtilmiştir

“İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar:
a) Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.
b) Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.”

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) KURULUŞ (YENİ KAYIT) ▼

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
3. Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
4. Vergi levhası veya yoklama tutanağı aslı
5. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi

  • Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname aslı Müdürlüğümüzce alınmaktadır. Şahıs kendisi başvurursa imza beyannamesine gerek yoktur.
  • 5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir.

 

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

 


GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ŞUBE AÇILIŞI ▼

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
3. Şube Ünvanına göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
4. Merkezin Vergi levhası fotokopisi ( 2 Adet )
5. Şubenin yoklama tutanağı ( Aslı )
6. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 120.Madde Belgesi
7. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi( 1 Adet )

 

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

 


GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) MERKEZ NAKLİ ▼

1. Hakiki Şahıs Dilekçesi
2. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 111.Madde Belgesi
3. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi ( 1 adet )
4. Yoklama Tutanağı ( Asıl )

  • Not: Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname aslı Müdürlüğümüzce alınmaktadır. Şahıs kendisi başvurursa imza beyannamesine gerek yoktur.

 

Kayıt yaptırırken Yasa gereği – Üye Hizmetleri Müdürlüğüne – ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.
Evraklar için Tıklayınız…

 


GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ ▼

1. Dilekçe ( 1 adet ) (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Unvan değişikliği ise; Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 adet )
3. Adres değişikliği ise; vergi levhası fotokopisi

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK TESCİLİ ▼

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Acentelik Vekaletnamesi ( 3 Adet Noter onaylı )

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK FESHİ ▼

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Acentelik Fesihnamesi ( 3 Adet Noter onaylı )

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) TERKİN ▼

1. Ticaret Sicili Memurluğu’na Dilekçe ( 1 Adet )
2. Vergi dairesi kaydının terkin olduğunu gösterir yazı.

  • NOT: Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.

Hesabınıza giriş yapın

Fill the forms bellow to register

Şifreyi Sıfırla

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.

Sohbete Başla
Sizin için buradayım
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?